HANDELSBETINGELSER


Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for frø

Sidst opdateret den 20. oktober 2020

 

1: BESTEMMELSER, DER GÆLDER FOR ALLE LEVERANCER, TJENESTER OG TILBUD

 1. Anvendelsesområde

(1) Alle leverancer, tjenester og tilbud foretaget af SESVANDERHAVE NV/SA, med hjemsted på Industriepark 15, 3300 Tienen, registreret under CVR-nummer 0431.431.749 (i det følgende benævnt ”sælger”), herunder via dennes onlinebutik, www.eshop.sesvanderhave.com (i det følgende også benævnt ”onlinebutikken”) er udelukkende baseret på nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Disse udgør en integreret del af alle kontrakter, som sælger indgår med sine kontraktlige partnere (i det følgende også benævnt ”køber”) med hensyn til de varer og tjenester, der sælges. De gælder også for alle fremtidige leverancer, tjenester eller tilbud til køber, selvom de ikke er aftalt særskilt igen.

(2) Med hensyn til ordrer, der afgives via onlinebutikken, finder bestemmelserne i afsnit 2 også anvendelse ud over dette afsnit 1 og har forrang i tilfælde af modstrid med ethvert andet punkt i nærværende almindelige vilkår og betingelser for salg og levering.

(3) Købers eller tredjeparts vilkår og betingelser finder ikke anvendelse, selvom sælger ikke særskilt modsætter sig deres anvendelse i individuelle tilfælde.

II. Tilbud og indgåelse af kontrakter Kontraktændringer

(1) Alle tilbud fra sælger kan ændres uden varsel og er ikke-bindende, medmindre de udtrykkeligt er markeret som bindende eller indeholder en bestemt acceptperiode. Sælger kan acceptere ordrer eller bestilling fra kontraktlige partnere skriftligt eller i tekstform inden for ti kalenderdage. Kontrakten træder kun i kraft med denne ordrebekræftelse.

(2) Købsaftalen, herunder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser, er udelukkende afgørende for de juridiske forhold mellem sælger og køber. Dette afspejler fuldt ud alle aftaler mellem parterne i kontrakten om kontraktens genstand. Mundtlige løfter fra sælger inden indgåelse af nærværende kontrakt er ikke juridisk bindende, og mundtlige aftaler mellem de kontraherende parter erstattes af nærværende aftale.

(3) Tilføjelser og ændringer til de indgåede aftaler, herunder nærværende generelle leveringsbetingelser, skal udføres skriftligt for at være gyldige, hvorved tekstformen er tilstrækkelig, hvis der sendes en kopi af den underskrevne erklæring.

(4) Køber bestiller frøet (i det følgende også betegnet leveringsvaren) fra sælger skriftligt eller via onlinebutikken. Ordren (tilbud i juridisk forstand) skal indeholde detaljer om de bestilte sorter samt deres udstyr, antal bestilte enheder, købspris, betalingsbetingelser, leveringsadresse, moms- eller CVR-nummer samt købers fulde firmanavn, herunder agenturforhold. Sælger kan specificere over for køber, at en ordre skal være modtaget inden et bestemt tidspunkt (dato) for at blive accepteret. For ordrer modtaget inden en dato, der er fastsat af sælger, kan køber tildeles en rabat ved tidlig bestilling på et bestemt beløb, der skal fastsættes.

(5) Kontrakten gælder kun for frø, der sælges under varemærket SESVANDERHAVE NV/SA (begrænset generisk gæld).

III. Priser, prisjustering og betaling Modregning Tilbageholdelsesret

(1) Priserne gælder for omfanget af tjenester og leverancer, der er specificeret i ordrebekræftelsen. Yderligere eller specielle tjenester opkræves separat. Priserne er i lokal valuta ab FABRIK fra sælgers lokalitet plus den lovbestemte moms.

(2) Såfremt de aftalte priser er baseret på sælgers listepriser, er sælger berettiget til at justere priserne, hvis omstændigheder, som var væsentlige for prisberegningen, ændrer sig efter kontraktens indgåelse. Dette omfatter eksempelvis omkostningsstigninger hos upstream leverandører til bejdsningsmidler (behandling med insekticid eller fungicid), emballering, yderligere pålagte skatter eller afgifter eller yderligere nødvendige plantesundhedsmæssige krav. Prisjusteringens omfang er baseret på de ændrede beregningsgrundlag, hvorved der tages højde for ændringer, der belaster eller aflaster køber. Der foretages ikke ændring på profit. Hvis sælger justerer prisen, skal denne straks informere køber om justeringen. Hvis dette ændrer prisen med mere end 5 %, har køber fortrydelsesret, som skal udnyttes straks, og senest inden for en uge fra modtagelsen af ​​meddelelsen om prisjusteringen, ved at informere sælger skriftligt.

(3) Sælger fakturerer den aftalte købspris for salg og levering af frøene sammen med leverancen. Fakturabeløb forfalder straks og skal betales straks uden fradrag, medmindre andet er aftalt skriftligt. Datoen for sælgers modtagelse er afgørende for betalingsdatoen. Betaling pr. check er ikke muligt, medmindre det er aftalt særskilt i individuelle tilfælde, og foretages udelukkende på baggrund af faktura via overførsel af beløbet via bank. Hvis køber ikke betaler ved forfald, pålægges de udestående beløb en rente på 8 % р.а. fra forfaldsdatoen. Dette påvirker ikke påstanden om højere renter og yderligere omkostninger i tilfælde af vedvarende misligholdelse.

(4) Modregning med modkrav fra køber eller tilbageholdelse af betalinger på grund af sådanne krav er kun tilladt, hvis modkravene er ubestridte eller er lovmæssigt fastslået.

(5) Sælger har kun ret til at udføre eller levere udestående leverancer eller tjenester mod forudbetaling eller sikkerhed, såfremt denne efter aftalens indgåelse bliver opmærksom på omstændigheder, der sandsynligvis vil reducere købers kreditværdighed væsentligt, og som vil bringe købers betaling af sælgers udestående krav fra det respektive kontraktforhold (inklusive fra andre individuelle ordrer) i fare.

IV. Levering og leveringstid

(1) Leveringer foretages ab fabrik, medmindre andet er aftalt.

(2) Frister og datoer for leverancer og tjenester, der er lovet af sælger, er altid kun omtrentlige, medmindre der er lovet eller aftalt en fast frist eller dato. Hvis der er aftalt forsendelse, henviser leveringsperioder og leveringsdatoer til tidspunktet for overførsel til speditøren, transportøren eller anden tredjepart bestilt til udførelse af transporten (i det følgende også benævnt ”Leveringspersonen”).

(3) Sælger er ikke ansvarlig for forhindring af levering eller for forsinkelser i leveringen, hvis disse skyldes force majeure eller andre hændelser, der ikke kunne forudsiges på tidspunktet for kontraktens indgåelse, og som sælger ikke er ansvarlig for. Hvis sådanne hændelser gør det markant vanskeligere eller umuligt for sælger at levere eller udføre ordren, og hindringen ikke kun er af midlertidig karakter, har sælger ret til at annullere kontrakten. I tilfælde af hindringer af midlertidig varighed forlænges leverings- og servicefristerne, eller leverings- og servicedatoer udsættes med hindringsperioden plus en rimelig opstartsperiode. Hvis køber ikke kan forventes at acceptere leveringen som følge af forsinkelsen, kan køber annullere kontrakten ved straks at sende en skriftlig erklæring til sælger.

4) Køber er forpligtet til at kompensere sælger for eventuelle yderligere omkostninger, hvis leveringen er forsinket af grunde, som køber er ansvarlig for, eller hvis køber udpeger en anden leveringsadresse end den tilsigtede efter kontraktindgåelse.

V. Udførelsessted, forsendelse, emballering, risikooverførsel

(1) Udførelsesstedet for alle forpligtelser, der følger af kontraktforholdet, er Industriepark 15, 3300 Tienen, Belgien, medmindre andet er angivet.

(2) Forsendelses- og emballagemetoden er underlagt sælgers pligtmæssige skøn. Sælger skal pakke de bestilte frø og aflevere dem til en leveringsperson, der forestår levering af frøene til den leveringsadresse, der er angivet af køber, eller til et afhentningssted.

(3) Risikoen overgår senest til køber, når frøene overdrages til leveringspersonen (ved påbegyndelsen af ​​pålæsningsprocessen). Hvis forsendelse eller overdragelse forsinkes som følge af omstændigheder forårsaget af køber, overgår risikoen til køber på den dag, hvor frøet er klar til afsendelse, hvor sælger underrettet køber om dette.

VI. Kvalitet og garanti

(1) Leveringsvaren er certificeret frø af en godkendt sort i henhold til europæiske/fællesskabsbestemmelser om plantesortsbeskyttelse og den tilsvarende nationale lovgivning. Frøet markedsføres under varemærket SESVANDERHAVE. Det anses for at være af en aftalt kvalitet i henhold til de relevante lovbestemmelser, og at frøet kan markedsføres i overensstemmelse med de lovbestemte bestemmelser og opfylder kravene iht. de gældende regler. Frøet er autentisk for sorten og arten.

(2) Garantien udløber den 31.05. året efter sæsonen, for hvilken frøet er bestemt til såning i henhold til angivelsen på emballagen, men ikke længere end et år efter levering.

(3) Leveringsgenstanden skal inspiceres omhyggeligt straks efter levering til køber eller til den tredjepart, der er udpeget af køber. For så vidt angår åbenlyse mangler eller andre mangler, der kunne identificeres under en øjeblikkelig, omhyggelig inspektion, anses disse for at være godkendt af køber, hvis sælger ikke modtager en meddelelse om mangler skriftligt inden for syv arbejdsdage efter levering. Med hensyn til andre mangler anses leveringen for at være godkendt af køber, hvis sælger ikke modtager en meddelelse om mangler skriftligt inden for syv arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor manglen blev konstateret. Hvis manglen dog allerede var åbenbar for køber på et tidligere tidspunkt under normal brug, anses dette tidligere tidspunkt for at være starten på meddelelsesperioden. På anmodning fra sælger skal en levering, der er genstand for en klage, returneres til sælger (gratis forsendelse).

(4) I tilfælde af væsentlige mangler er sælger forpligtet og berettiget til, inden for en rimelig frist at vælge, om varen skal repareres eller udskiftes. I tilfælde af svigt, dvs. umulighed, urimelighed osv., kan køber annullere kontrakten eller nedsætte købsprisen i overensstemmelse hermed.

(5) Garantien bortfalder, hvis køber overgemmer føet, dvs. ikke sår frøene i det år, der er bestemt i henhold til emballagens mærkningen, eller opbevarer dem forkert eller får dem opbevaret af tredjemand, eller ændrer dem uden sælgers samtykke, eller får dem ændret af tredjemand, og afhjælpning af manglen dermed gøres umulig eller urimeligt vanskelig.

VII. Ansvar og hæftelse

(1) Sælger hæfter ikke for skader, der skyldes mangler på de leverede varer. Hvis køber hævder, at der er en mangel på de leverede varer, skal køber indgive en klage, der skal indgives i overensstemmelse med punkt VI og XIII (4) i nærværende vilkår og betingelser. Klagen skal beskrives på en sådan måde, at sælger eller en tredjemand kan verificere den.

(2) Køber er forpligtet til i videst muligt omfang at begrænse skaden, som anmeldes til sælger.

(3) Medmindre der er tale om forsætlig forsømmelse eller grov uagtsomhed fra sælgers og/eller dennes medarbejderes side, er sælgers ansvar, i tilfælde af en berettiget og gyldig klage fra køber, begrænset til det beløb, der svarer til fakturaværdien eller den pris (ekskl. moms), der er specificeret i kontrakten for de produkter og/eller tjenester, inden for hvis rammer sælger holdes ansvarlig.

Under alle omstændigheder hæfter sælger aldrig for indirekte skade, som køber har lidt, herunder, men ikke begrænset til, handelstab, følgeskader og/eller tab af fortjeneste. Desuden hæfter sælger under alle omstændigheder ikke for skader, der skyldes påståede forsinkelser i leveringen af ​​varer.

Derudover hæfter sælger under ingen omstændigheder solidarisk eller in solidum overfor tredjemand mht. skadeserstatning.

VIII. Ejerskab

(1) Ejerskabsforbeholdet, der er aftalt nedenfor, tjener til at sikre alle nuværende og fremtidige krav fra sælger mod køber, der stammer fra leveringsforholdet mellem parterne i kontrakten med hensyn til frø (inklusive saldokrav fra et løbende kontoforhold begrænset til dette leveringsforhold).

(2) Varerne, der leveres af sælger til køber, forbliver sælgers ejendom indtil der foreligger fuld betaling af alle sikrede krav. Varerne såvel som de varer, der overtager deres plads i henhold til følgende bestemmelser og som er omfattet af ejendomsforbeholdet, kaldes herefter ”reserverede varer”.

(3) Køber skal opbevare de varer, der er underlagt ejendomsforbehold, uden omkostninger for sælger.

(4) Køber er berettiget til at bearbejde og sælge de varer, der er underlagt ejendomsforbehold, i den normale forretning, indtil realiseringen finder sted (afsnit 8). Pant og overførsel i form af sikkerhed er ikke tilladt.

(5) Køber tildeler hermed ejerskabet af plantebeholdningen fra de reserverede varer, som sælger leverer, til sælger som sikkerhed.

(6) I tilfælde af videresalg eller overførsel af de varer, der er genstand for ejendomsforbehold, tildeler køber hermed, som sikkerhed, det resulterende krav mod køber – i tilfælde af medejerskab fra sælgers side af ​​de varer, der er underlagt ejendomsforbehold – til sælger. Det samme gælder for andre krav, der træder i stedet for varer, der er underlagt ejendomsforbehold eller på anden måde opstår med hensyn til varer, der er underlagt ejendomsforbehold, f.eks. forsikringskrav eller erstatningskrav i tilfælde af tab eller ødelæggelse. Sælger tildeler køber uigenkaldelig ret til at inddrive de krav, der er tildelt sælger, i eget navn. Sælger må kun tilbagekalde denne indkrævningsret i tilfælde af realisering (afsnit 8).

(7) Hvis tredjemand beslaglægger de varer, der er underlagt ejendomsforbehold, især ved tilknytning, skal køber straks informere dem om sælgers ejerskab og underrette sælger herom for at sætte sælger i stand til at håndhæve sine ejendomsrettigheder.

Sælger frigiver varerne med ejendomsforbehold, og de varer eller krav, der træder i deres sted, hvis deres værdi overstiger beløbet for de sikrede krav med mere end 50 %. Valget af de varer, der frigives derefter.

(8) Hvis sælger annullerer kontrakten som følge af adfærd, der er i strid med kontraktens vilkår fra købers side – især i tilfælde af misligholdelse af betaling – er sælger berettiget til at kræve returnering af de reserverede varer eller underrette tredjemand om ejerskabet af de reserverede varer eller ejerskabet af kravet, der opstår som følge af videresalg af de reserverede varer og forfægte dette i eget navn.

IX. Ophævelse

(1) Sælger er berettiget til at ophæve ordren helt eller delvist, hvis det helt eller delvist bliver umuligt at forsyne køber med frø, der bærer SESVANDERHAVE-varemærket af grunde, som sælger ikke er ansvarlig for. Sælger underretter straks køber og refunderer enhver foretaget overbetaling.

(2) Sælger er også berettiget til (delvist) at ophæve ordren, hvis køber misligholder betaling, forsætligt overtræder væsentlige kontraktmæssige forpligtelser, bliver insolvent eller forgældet i henhold til bog XX i den belgiske lov om økonomisk ret eller hvis der indledes insolvensbehandling mod køber eller afslag på behandling som følge af manglende aktiver.

Х. Dyrkerrettigheder og kontraktmæssig beskyttelse af plantesorter

(1) Uden at det berører gældende obligatorisk lovgivning (dvs. afsnit 3 i bog XI i WER (artikel XI.104-162)) gælder følgende bestemmelser i følgende afsnit med hensyn til plantesortsrettigheder eller kontraktmæssig beskyttelse af sorter, i det omfang der ikke er truffet anden bestemmelse i en skriftlig aftale.

(2) Sorters grundmateriale, der er ansøgt om eller tildelte planteavlerrettigheder i Belgien og/eller ethvert andet land, eller som er blevet beskyttet ved hjælp af en kontraktlig kædeklausul, må ikke bruges til formering eller markedsføring.

(3) Produktet, der stammer fra det plantemateriale, der er leveret til køber, må kun sælges af køber under det relevante (sort)navn og, hvis relevant, navnet på sorten eller mærkenavnet.

(4) Køber skal, på anmodning, til enhver tid give sælger adgang til den del af sin forretning, hvor de leverede varer er placeret, herunder for at være i stand til at overvåge deres anvendelse. Sælger underretter køber om sin ankomst i god tid.

(5) Hvis køber finder en mutant i den beskyttede sort, skal køber straks underrette indehaveren af ​​planteavlerrettighederne ved anbefalet brev.

(6) Hvis køber anmoder herom, skal køber stille gratis materiale fra mutanten til testformål til rådighed for sælger så hurtigt som muligt, efter at mutanten er fundet. Hvis køber beholder mutanten, har sælger ret til at anmode om materiale fra mutanten i en periode på to år efter, at køber har fundet mutanten. Køber er forpligtet til at stille dette til rådighed for sælger gratis.

(7) Køber er især opmærksom på, at finderen af ​​en mutant kræver tilladelse fra indehaveren af ​​planteavlerrettighederne for den sort, hvoraf mutanten er en afledt plantesort, til at udføre følgende operationer med hensyn til alt materiale fra sort,en inklusive høstet materiale (derfor også blomster, planter og dele af planter), hvilke vil sige:

 1. Produktion eller formering
 2. Konditionering med henblik på formering
 3. Udbud til salg
 4. Salg eller anden form for markedsføring
 5. Eksport
 6. Import
 7. Opbevaring til et af de formål, der er nævnt under punkt a. til f. ovenover.

(8) Køber skal holde sælger skadesløs for alle skader, der opstår som følge af krænkelse af planteavlerrettigheder eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder og/eller kædeklausuler fra sælger i forbindelse med handlinger, der udføres i forbindelse med udførelsen af ​​ordren eller aftalen.

(9) Køber er forpligtet til at levere alt samarbejde, som sælger ønsker, herunder samarbejde om bevisindsamling, i tilfælde af at sælger er involveret i retssager vedrørende plantesortsrettigheder eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder.

XI. Brug af varemærker, tegn og andre angivelser

(1) Medmindre andet er skriftligt aftalt, har køber ikke tilladelse til at bruge varemærker, tegn og andre angivelser, som sælger bruger til at skelne sine varer fra andre virksomheders, eller til at bruge lignende varemærker, tegn og andre identifikationsindikationer, med undtagelse af markedsføringen af ​​varerne i den originale emballage, hvor der er anbragt varemærker, tegn og andre angivelser fra eller på vegne af sælger. Køber har ikke tilladelse til at ændre, fjerne eller modificere nogen angivelse af sælgers intellektuelle ejendomsrettigheder. Køber har ikke tilladelse til at registrere sælgers varemærke, design eller domænenavn eller et lignende tegn i noget land, hvor som helst i verden.

(2) I tilfælde af videresalg af de leverede varer skal denne klausul også pålægges de parter, som køber sælger til, under erstatningsansvar.

XII. Fortrolighed og databeskyttelse

Indholdet af en eventuel aftale mellem køber og sælger er strengt fortroligt og videregives ikke til tredjemand uden den anden parts skriftlige samtykke.

Begge parter forpligter sig over for den anden, at de vil hemmeligholde og ikke videregive nogen fortrolige oplysninger, uden den anden parts forudgående skriftlige samtykke, til tredjemand (undtagen til dens juridiske og professionelle rådgivere), som den modtagende part har fået kendskab til eller videregivet til den modtagende part fra en sådan anden part i henhold til eller på anden måde i forbindelse med nærværende vilkår og betingelser eller en aftale.

Uanset ovenstående har ingen af ​​parterne pligt til at afstå fra at videregive eller bruge fortrolige oplysninger, hvor det med rimelighed kan bevises, at:

 1. De var generelt tilgængelige for offentligheden på tidspunktet for offentliggørelsen og til fri rådighed
 2. De blev en del af det offentlige domæne eller offentligt kendt eller tilgængeligt ved offentliggørelse eller på anden måde, ikke på grund af uautoriseret handling eller undladelse fra den modtagende parts side eller dennes repræsentanter eller ansatte
 3. De blev videregivet til den modtagende part af tredjemand, der ikke har afledt dem direkte eller indirekte fra den afslørende part
 4. Der på tidspunktet for offentliggørelse allerede var kendt af den modtagende part på anden måde end modtaget fra den afslørende part
 5. De er uafhængigt udviklet af eller på vegne af den modtagende parten uden brug af den afslørende parts fortrolige information, som det fremgår af den modtagende parts forretnings- eller laboratoriejournaler
 6. Den modtagende part er forpligtet til at videregive sådanne fortrolige oplysninger til domstolene i enhver kompetent jurisdiktion eller til et hvilket som helst regeringsorgan eller finansiel myndighed
 7. Oplysninger, der kræves offentliggjort for at sætte SESVANDERHAVE i stand til at verificere, at de oplysninger, der gives af køber af ​​de varer, som køber anmoder om, at SESVANDERHAVE leverer, ikke krænker tredjemands immaterielle rettigheder.

Sælger skal behandle personlige oplysninger, der modtages fra køber i overensstemmelse med dennes fortrolighedspolitik www.eshop.sesvanderhave.com/privacy-policy.

XIII. Afsluttende bestemmelser

Hvis køber er en forhandler, en juridisk enhed i henhold til offentlig ret eller en særlig fond i henhold til offentlig ret, eller hvis køber ikke har nogen generel jurisdiktion i Belgien, er jurisdiktionen for alle potentielle tvister, der opstår som følge af forretningsforholdet mellem sælger og køber; Leuven eller købers hjemsted efter sælgers skøn. (2) I sådanne tilfælde er Leuven dog den eneste jurisdiktion for retshandlinger mod sælger. Obligatoriske lovbestemmelser om eksklusiv jurisdiktion påvirkes ikke af disse bestemmelser.

(2) Forholdet mellem sælger og køber styres udelukkende af belgisk lovgivning. De Forenede Nationers konvention om kontrakter om internationalt salg af varer af 11.04.1980 (CISG), konventionen om forældelsesperiode ved internationalt salg af varer af 14.06.1974 og dens ændringsprotokol af 11.04.1980 finder ikke anvendelse.

(3) I det omfang købskontrakten eller nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser er ugyldige eller indeholder mangler, anses disse juridisk effektive bestemmelser for at være aftalte til at udfylde disse mangler, som de kontraherende parter havde aftalt i overensstemmelse med kontraktens økonomiske mål og formålet med nærværende almindelige leveringsbetingelser, hvis de havde været opmærksomme på mangler.

(4) Ethvert spørgsmål, krav eller anmodning, undtagen enhver formel meddelelse, skal indsendes (i) skriftligt via e-mail på contact@sesvanderhave.com eller (ii) via siden ”kontakt” på hjemmesiden www.sesvanderhave.com eller onlinebutikken www.eshop.sesvanderhave.com.

2: SPECIFIKKE BETINGELSER GÆLDENDE FOR ORDRER AFGIVET VIA ONLINEBUTIKEN

XIV. Omfang

Ved at oprette en konto i onlinebutikken eller afgive en ordre via onlinebutikken anerkender køber at have læst og accepteret nærværende almindelige vilkår og betingelser for salg og levering af frø.

XV. Online bestillingsproces

For at være i stand til at afgive en ordre i onlinebutikken, skal køber først oprette en konto, der giver sælger mulighed for at identificere køber i overensstemmelse med onlinebutikkenss brugsbetingelser www.eshop.sesvanderhave.com/terms-of-use og instruktionerne i onlinebutikken. Efter oprettelse af kontoen kan køber placere ordrer via onlinebutikken ved at identificere sig ved hjælp af sin e-mailadresse og/eller brugernavn og adgangskode.

Med hensyn til ordrer, der afgives via onlinebutikken, er parterne udtrykkeligt enige om at fravige bestemmelserne i punkt XII.6, § 1, 8 °, XII.7, § 1, XII.8 og XII.9 i den belgiske økonomilovgivning. Køber skal følge onlinebestillingsprocessen og udfylde alle de påkrævede felter.

XVI. Levering

Sælger skal levere frøene på købers adresse via en lokal distributør, eller køber kan afhente frøene på SV-lageret efter købers skøn.

Sælger er kun forpligtet til at levere frøene på købers adresse i Danmark eller Sverige. Købere, der er etableret i EU, men uden for Sverige og Danmark, kan afgive en ordre via onlinebutikken, men skal afhente frøene fra et afhentningssted i Sverige eller Danmark. Køber sørger på egen hånd for grænseoverskridende levering af frø til sit land.

XVII. Betaling

Køber har ret til at betale på faktura efter levering af frøene. Betaling skal ske senest den 15. juli efter modtagelse af frøene.

Enhver betaling, der foretages efter den 1. september pålægges automatisk et rentegebyr på 2% pr. måned af det ubetalte fakturabeløb.